Language of document :

Talan väckt den 30 november 2006 - Reali mot kommissionen

(Mål F-136/06)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Enzo Reali (Sofia, Bulgarien) (ombud: advokaten S. A. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal fattade den 30 augusti som svar på det klagomål som Enzo Reali givit in den 7 juli 2006, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är kontraktsanställd med placering i tjänstegrupp IV, lönegrad 14. Han hävdar att han skulle ha placerats i lönegrad 16 eftersom kommissionen vid beräkningen av hans arbetslivserfarenhet borde ha ansett hans examen (Laurea in Scienze Agrarie) utgöra kandidatexamen och en magisterexamen.

Till stöd för sin talan anför sökanden följande:

Kommissionen åsidosatte direktiv 89/48/EEG1 i dess lydelse enligt direktiv 2001/19/EG2 och subsidiaritetsprincipen genom att inte anse att sökandens examen motsvarar en "kandidatexamen och en magisterexamen" trots att sådan motsvarighet tidigare klart erkänts på nationell nivå av sökandens universitet.

Kommissionen åsidosatte principen om icke-diskriminering genom att utan grund underlåta att räkna sökandens magisterår som arbetslivserfarenhet.

Det angripna beslutet är rättsstridigt eftersom det är behäftat med ett bedömningsfel avseende beräkningen av sökandens arbetslivserfarenhet och eftersom motiveringen till beslutet är bristfällig.

Avslaget på klagomålet grundas på åtgärder för ikraftsättande (artikel 3.1c i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen) som går utöver de befogenheter som kommissionen har enligt artikel 86.6 i anställningsvillkoren för gemenskapernas övriga anställda.

____________

1 - Rådets direktiv (89/48/EEG) av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT L 19, s. 16; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 192).

2 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EGav den 14 maj 2001om ändring av rådets direktiv 89/48/EEG och 92/51/EEG om den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer och av rådets direktiv 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG och 93/16/EEG om yrkena sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, arkitekt, farmaceut och läkare (EGT L 206, s. 1).