Language of document :

Žaloba podaná dne 27. listopadu 2006 - Chassagne v. Komise

(Věc F-137/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Olivier Chassagne (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit odmítnutí orgánu oprávněného ke jmenování vydat výslovné rozhodnutí o stanovení dne nástupu do funkce žalobce, tak jak vyplývá konkludentně z rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 14. ledna 2006;

zrušit v případě potřeby rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se zamítá stížnost žalobce;

sdělit orgánu oprávněnému ke jmenování účinky, které má zrušení napadených rozhodnutí, a zejména, že má vydat výslovné rozhodnutí, kterým uzná, že den 1. července 2002 přestavuje den nástupu do funkce ve smyslu čl. 12 písm. d) Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství;

uložit orgánu oprávněného ke jmenování, aby zaplatil žalobci i) částku 9 523,26 eur jako náhradu jeho majetkové újmy, včetně úroků z prodlení v zákonné výši ode dne její splatnosti, a ii) částku 5 000 eur jako náhradu jeho nemajetkové újmy, včetně úroků z prodlení v zákonné výši ode dne její splatnosti;

odložit rozhodnutí o části majetkové újmy, která nemůže být ještě stanovena a která představuje výdaje, které žalobci vznikly od 18. dubna 2006 a nadále vznikají v rámci jeho sporu s belgickou daňovou správou u vnitrostátních belgických soudů, pokud jde o stanovení dne jeho nástupu do funkce;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uvádí následující žalobní důvody:

- porušení článku 18 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství;

- porušení článku 26 služebního řádu, zásady řádné správy a povinnosti péče;

- porušení zásady legitimního očekávání a existence zjevně nesprávného posouzení.

____________