Language of document :

Kanne 27.11.2006 - Chassagne v. komissio

(Asia F-137/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgia) (edustajat: S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Se, että nimittävä viranomainen on kieltäytynyt tekemästä eksplisiittistä päätöstä sen päivän osalta, jolloin kantaja ensimmäisen kerran ryhtyi hoitamaan tehtäviään, sellaisena kuin tämä kieltäytyminen käy implisiittisesti ilmi nimittävän viranomaisen 14.1.2006 tekemästä päätöksestä, on katsottava pätemättömäksi.

Tarvittaessa nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, on kumottava.

Nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava ne vaikutukset, joita riidanalaisten päätösten kumoamisesta seuraa ja erityisesti, että sen on tehtävä nimenomainen päätös, jossa se katsoo, että 1.7.2002 on Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan d kohdassa tarkoitettu se päivä, jolloin kantaja ensimmäisen kerran ryhtyi hoitamaan tehtäviään.

Nimittävä viranomainen on velvoitettava suorittamaan kantajalle i) 9 523,26 euron suuruinen summa korvauksena tälle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta laillisine viivästyskorkoineen siitä päivästä lukien, jolloin se tulee maksettavaksi ja ii) 5 000 suuruinen summa korvauksena tälle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä laillisine viivästyskorkoineen siitä päivästä lukien, jolloin se tulee maksettavaksi.

Sellaisen aineellisen vahingon osalta, jota ei voida vielä arvioida ja jossa on kyse sellaisista kuluista, jotka kantajalle on aiheutunut 18.4.2006 lähtien ja aiheutuu yhä Belgian kansallisissa tuomioistuimissa vireillä olevassa riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat kantaja ja Belgian veroviranomainen ja joka koskee sen päivän vahvistamista, jolloin kantaja ensimmäisen kerran ryhtyi hoitamaan tehtäviään.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja esittää seuraavat väitteet:

-    erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 18 artiklan rikkominen

-    henkilöstösääntöjen 26 artiklan rikkominen sekä hyvän hallinnon periaatteen loukkaaminen ja huolenpitovelvollisuuden laiminlyönti

-    luottamuksensuojan periaatteen loukkaaminen ja ilmeinen arviointivirhe.

____________