Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 27. novembrī - Chassagne pret Komisiju

(lieta F-137/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Chassagne, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas atteikumu pieņemt skaidru lēmumu, nosakot datumu, kad prasītājs pirmo reizi stājās darbā, šim atteikumam netieši izrietot no iecēlējinstitūcijas 2006. gada 14. janvāra lēmuma;

ja nepieciešams, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

norādīt iecēlējinstitūcijai uz apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekām un it īpaši to, ka tai ir jāpieņem skaidrs lēmums, kurā tā atzīst, ka datums, kad prasītājs pirmoreiz stājās darbā Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm (turpmāk tekstā - "PPI") 12. panta d) punkta izpratnē, bija 2002. gada 1. jūlijs;

piespriest iecēlējinstitūcijai samaksāt prasītājam, pirmkārt, EUR 9523,26 kā atlīdzību par viņam nodarītajiem materiāliem zaudējumiem, pieskaitot kavējuma procentus saskaņā ar likumā noteikto likmi, sākot no datuma, kad šī summa ir izmaksājama, otrkārt, EUR 5000,00 kā atlīdzību par viņam nodarīto morālo kaitējumu, pieskaitot kavējuma procentus saskaņā ar likumā noteikto likmi, sākot no datuma, kad šī summa ir izmaksājama;

atlikt jautājuma izskatīšanu par materiālajiem zaudējumiem daļā, ko vēl nav iespējams novērtēt un kurā ietilpst prasītāja izdevumi kopš 2006. gada 18. aprīļa, kuri joprojām pieaug, strīdā ar Beļģijas nodokļu pārvaldi Beļģijas tiesās par datuma noteikšanu, kad viņš pirmoreiz stājās darbā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs izvirza šādus iebildumus:

-    PPI 18. panta pārkāpumu;

-    Civildienesta noteikumu 26. panta, labas pārvaldības principa un pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses pārkāpumu;

-    tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu un acīmredzamas kļūdas vērtējumā pieļaušanu.

____________