Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. - Chassagne przeciwko Komisji

(Sprawa F-137/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Barnard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie wynikającej w dorozumiany sposób z decyzji organu powołującego z dnia 14 stycznia 2006 r. odmowy organu powołującego wydania wyraźnej decyzji w sprawie ustalenie daty pierwszego objęcia funkcji przez skarżącego;

uchylenie w razie potrzeby decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącego;

wskazanie organowi powołującemu skutków jakie pociąga za sobą uchylenie zaskarżonych decyzji, a w szczególności, że wydać ma wyraźną decyzję, w której uznaje dzień 1 lipca 2002 r. za pierwsze objęcie funkcji w rozumieniu art. 12 lit. d) Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (PPI);

zasądzenie od organu powołującego na rzecz skarżącego: i) kwoty 9 523,26 EUR tytułem naprawienia szkody majątkowej, powiększonej o ustawowe odsetki za zwłokę od dnia, w którym stanie się wymagalna; ii) kwoty 5000 EUR tytułem naprawienia krzywdy, powiększonej o ustawowe odsetki od dnia, w którym stanie się ona wymagalna;

zastrzeżenie późniejszego wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie części szkody majątkowej, która nie może jeszcze być oszacowana i która wynika z kosztów jakie skarżący poniósł od dnia 18 kwietnia 2006 r. i ponosi w dalszym ciągu w sporze z belgijską administracją podatkową przed belgijskimi sądami krajowymi w przedmiocie ustalenia daty pierwszego objęcia funkcji;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi następujące zarzuty:

naruszenie art. 18 PPI;

naruszenie art. 26 regulaminu, zasady dobrej administracji i obowiązku staranności;

naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i wystąpienie oczywistego błędu w ocenie.

____________