Language of document :

Žaloba podaná 27. novembra 2006 - Chassagne/Komisia

(Vec F-137/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Olivier Chassagne (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť odmietnutie menovacieho orgánu vydať výslovné rozhodnutie o stanovení dátumu nástupu žalobcu do služby, tak ako implicitne vyplýva z rozhodnutia menovacieho orgánu zo 14. januára 2006,

zrušiť, v prípade potreby, rozhodnutie menovacieho orgánu o zamietnutí sťažnosti žalobcu,

oznámiť menovaciemu orgánu účinky, ktoré má zrušenie napadnutých rozhodnutí, a to najmä to, že menovací orgán má vydať výslovné rozhodnutie, ktorým uzná, že deň 1. júla 2002 je dňom nástupu do služby v zmysle článku 12 písm. d) Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev,

zaviazať menovací orgán, aby žalobcovi zaplatil i) sumu 9 523,26 eur ako náhradu majetkovej ujmy, vrátane úrokov z omeškania v zákonnej výške odo dňa splatnosti; a ii) sumu 5 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy, vrátane úrokov z omeškania v zákonnej výške odo dňa splatnosti,

odložil rozhodovanie o časti majetkovej ujmy, ktorej výška ešte nemôže byť určená, a ktorá predstavuje trovy konania, ktoré žalobcovi vznikli od 18. apríla 2006 a ďalej narastajú v dôsledku sporu s belgickou daňovou správou pred belgickými vnútroštátnymi súdmi, pokiaľ ide o stanovenie dňa jeho nástupu do služby,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza nasledujúce žalobné dôvody:

porušenie článku 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev,

porušenie článku 26 Služobného poriadku, zásady správneho úradného postupu a povinnosti starostlivosti,

porušenie zásady legitímnej dôvery a zjavne nesprávne posúdenie.

____________