Language of document :

Tožba, vložena 27. novembra 2006 - Chassagne proti Komisiji

(Zadeva F-137/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Olivier Chassagne (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločitev organa, pristojnega za imenovanje (OPI), o zavrnitvi izdaje odločbe o določitvi datuma prve zaposlitve tožeče stranke, kot ta zavrnitev izhaja iz odločbe zaradi molka OPI z dne 14. januarja 2006;

če je potrebno, naj se za nično razglasi odločba OPI o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

OPI naj se opozori na učinke, ki jih ima razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb in zlasti, naj izda odločbo, s katero bi priznal, da je 1. julij 2002 datum prve zaposlitve v smislu člena 12(d) Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (PPI);

OPI naj tožeči stranki plača: i) znesek 9 523,26 evrov za povrnitev njene premoženjske škode, povišan za zakonite zamudne obresti od datuma, ko ta znesek zapade; ii) znesek 5 000 evrov za povrnitev njene nepremoženjske škode, povišan za zakonite zamudne obresti od datuma, ko ta znesek zapade;

odloži naj odločanje o delu premoženjske škode, ki ne more biti še ocenjena in jo predstavljajo stroški, ki jih je tožeča stranka priglasila od 18. aprila 2006 in jo spet priglasi v okviru spora z belgijsko davčno upravo pred belgijskimi nacionalnimi sodišči glede določitve datuma njene prve zaposlitve;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča strank v podporo tožbi očita:

kršitev člena 18 PPI;

kršitev člena 26 Kadrovskih predpisov, načela dobrega upravljanja in dolžne skrbnosti;

kršitev načela zaupanja v pravo in obstoj očitne napake pri presoji.

____________