Language of document :

Talan väckt den 27 november 2006 - Chassagne mot kommissionen

(Mål F-137/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgien) (ombud: S. Rodriques och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att det var rättsstridigt av tillsättningsmyndigheten att inte fatta ett uttryckligt beslut angående vilket datum sökanden först tillträdde sin tjänst, såsom denna underlåtenhet implicit följer av tillsättningsmyndighetens beslut av den 14 januari 2006,

ogiltigförklara, om det är nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål,

förklara för tillsättningsmyndigheten vilka åtgärder den skall vidta med anledning av att de angripna besluten ogiltigförklaras, bland annat att den skall fatta ett uttryckligt beslut i vilket den godtar den 1 juli 2002 som det datum då sökanden först tillträdde sin tjänst i den mening som avses i artikel 12 d i Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier,

förplikta tillsättningsmyndigheten att till sökanden betala: i) ett belopp om 9 523,26 euro, i form av ersättning för materiell skada, jämte dröjsmålsränta enligt lag från och med det datum då beloppet förfaller till betalning, ii) ett belopp om 5 000 euro, i form av ersättning för ideell skada, jämte dröjsmålsränta enligt lag från och med det datum då beloppet förfaller till betalning,

förklara att beslut skall fattas senare med avseende på den materiella skada som ännu inte kan uppskattas och som avser kostnader som sökanden har redogjort för sedan den 18 april 2006 och fortsätter att redogöra för i den tvist som pågår mellan honom och den belgiska skattemyndigheten vid nationell belgisk domstol angående fastställande av det datum då han först tillträdde sin tjänst, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör gällande följande grunder till stöd för sin talan:

Överträdelse av artikel 18 i Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Överträdelse av artikel 26 i tjänsteföreskrifterna, principen om god förvaltningssed och omsorgsplikten.

Överträdelse av principen om skydd för berättigade förväntningar och förekomsten av en uppenbart oriktig bedömning.

____________