Language of document :

2006 m. liepos 4 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Monomeles Protodikeio Thessalonikis (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaos Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis prieš Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

(Byla C-212/04)1

(Direktyva 1999/70/EB − Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 1 punkto b papunktis ir 5 punktas − Viešajame sektoriuje paeiliui sudarytos terminuotos darbo sutartys − Sąvokos "paeiliui sudarytos sutartys" ir "objektyvios priežastys", pateisinančios tokių sutarčių atnaujinimą − Priemonės, skirtos išvengti piktnaudžiavimo − Sankcijos − Pareigos aiškinti atitinkant Bendrijos teisę apimtis)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Monomeles Protodikeio Thessalonikis

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaos Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis

Atsakovė: Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Monomeles Protodikeio Thessalonikis - 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43) priedo 5 punkto 1 ir 2 dalių išaiškinimas - Su viešąja administracija sudarytos darbo sutartys - "Objektyvių priežasčių", pateisinančių paeiliui sudarytų terminuotų sutarčių atnaujinimą be apribojimų, sąvoka - "Paeiliui sudarytų sutarčių" sąvoka

Rezoliucinė dalis

1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede įtvirtinto 1999 m. kovo 18 d. sudaryto bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalies a papunktis turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia paeiliui sudaryti terminuotas darbo sutartis, kai vienintelė tai pateisinanti aplinkybė yra ta, kad tai numato valstybės narės įstatymo ar kito teisės akto bendro pobūdžio nuostata. Priešingai, sąvoka "objektyvios priežastys" šio punkto prasme reikalauja, kad rėmimasis šia ypatinga darbo santykių rūšimi būtų pateisintas konkrečiais įrodymais, be kita ko, susijusiais su atitinkama veikla bei jos vykdymo sąlygomis.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia tokius nacionalinės teisės aktus, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos tik terminuotos darbo sutartys ar terminuoti darbo santykiai, kai jų neskiria ilgesnis nei 20 darbo dienų laikotarpis, šio punkto prasme turi būti laikomi sudarytomis ar nustatytais "paeiliui".

Tokiomis aplinkybėmis, kokios yra pagrindinėje byloje, bendrasis susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis turi būti aiškinamas taip, kad jei atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje nagrinėjamame sektoriuje nėra numatyta kita veiksminga priemonė, skirta išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir esant reikalui už tai nubausti, bendrasis susitarimas draudžia taikyti nacionalinės teisės aktus, kurie absoliučiai draudžia viešajame sektoriuje neterminuotomis darbo sutartimis pakeisti paeiliui sudarytas terminuotas darbo sutartis, kurių tikslas iš tikrųjų yra patenkinti darbdavio "nuolatines ir pastovias reikmes" ir kurios turi būti laikomos sudarytomis piktnaudžiaujant.

Tuo atveju, kai direktyva į atitinkamos valstybės nacionalinę teisę buvo perkelta pavėluotai bei atitinkamos šios direktyvos nuostatos tiesiogiai neveikia, pasibaigus perkėlimui skirtam terminui nacionaliniai teismai privalo nacionalinę teisę aiškinti kiek įmanoma atsižvelgdami į tokios direktyvos formuluotę ir tikslą, kad būtų pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas, pirmenybę suteikdami tokiam nacionalinių taisyklių aiškinimui, kuris labiausiai atitinka šį tikslą, ir taip priimti šios direktyvos nuostatas atitinkantį sprendimą.

____________

1 - OL C 179, 2004 7 10.