Language of document :

Sag anlagt den 25. august 2006 - Lopez Teruel mod KHIM

(Sag F-99/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Spanien) (ved avocats G. Vandersanden, L. Levi og C. Ronzi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 20. oktober 2005, der blev truffet på grundlag af konklusionerne fra den opmand, der er omhandlet i vedtægtens artikel 59, stk. 1.

Annullation i det omfang, det er nødvendigt, af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. maj 2006, hvorved sagsøgerens klage af 20. januar 2006 blev afvist.

KHIM tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tjenestemand ved KHIM, har forelagt nogle lægeerklæringer, der dokumenterer, at hun har været fraværende fra arbejdet mellem den 7. april 2005 og den 7. august 2005 på grund af sygdom. KHIM har bestridt gyldigheden af disse erklæringer og ladet hende underkaste flere lægeundersøgelser. På grundlag af resultatet af disse undersøgelser har KHIM pålagt sagsøgeren at møde op på sin arbejdsplads fra den 2. august 2005. Den opmandsprocedure, der på sagsøgerens anmodning blev indledt i medfør af statuttens artikel 59, stk. 1, bekræftede, at sagsøgerens fravær var uberettiget.

Sagsøgeren har fremsat tre anbringender til støtte for sit søgsmål, hvoraf det første vedrører en tilsidesættelse af ovennævnte bestemmelses stykke 1, femte og sjette afsnit. Hvad angår bestemmelsens femte afsnit har sagsøgeren kritiseret KHIM's beregning af det antal fraværsdage, som kontoret betragter som uberettigede efter lægeundersøgelsernes udførelse. Hvad angår sjette afsnit er sagsøgeren af den opfattelse, at ansættelsesmyndigheden dels uberettiget har udpeget opmanden egenhændigt, selv om der ikke forelå nogen uenighed mellem institutionens læge og tjenestemandens læge om udpegningen af den tredje læge, dels begyndte den i bestemmelsen fastsatte frist på fem dage efter sagsøgerens opfattelse først at løbe fra det tidspunkt, hvor institutionens læge kontaktede tjenestemandens læge. Sagsøger har subsidiært gjort gældende, at denne frist ikke er præceptiv.

Med det andet anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at opmandens udtalelse er uberettiget og fejlagtigt begrundet, idet denne udtalelses konklusioner ikke er i overensstemmelse med de lægelige fund, der er beskrevet i udtalelsen.

Med det tredje anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af omsorgsforpligtelsen, af princippet om god forvaltningsskik, af gennemsigtighedsprincippet og af kontradiktionsprincippet.

____________