Language of document :

Žaloba podaná 25. augusta 2006 - Lopez Teruel/ÚHVT

(Vec F-99/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Španielsko) (v zastúpení: G. Vandersanden, L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 20. októbra 2005 prijaté na základe záverov posudkového lekára uvedených v článku 59 ods. 1 služobného poriadku,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 17. mája 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobkyňou 20. januára 2006,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradníčka ÚHVT, predložila lekárske potvrdenia odôvodňujúce absenciu v práci od 7. apríla do 7. augusta 2005. ÚHVT napadol platnosť týchto potvrdení a podrobil žalobkyňu lekárskym vyšetreniam. Na základe týchto vyšetrení ÚHVT nariadil žalobkyni, aby sa nastúpila na svoje miesto od 2. augusta 2005. Konanie o posudkovom vyšetrení začaté na návrh žalobkyne podľa článku 59 ods. 1 služobného poriadku potvrdilo neoprávnenosť absencie žalobkyne.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení piateho a šiesteho pododseku uvedeného ustanovenia. Pokiaľ ide o piaty pododsek, žalobkyňa namieta proti výpočtu dní absencie, ktorú ÚHVT kvalifikoval ako neoprávnenú na základe lekárskych vyšetrení. Pokiaľ ide o šiesty pododsek, žalobkyňa sa na jednej strane domnieva, že menovací orgán konal neoprávnene, keďže jednostranne ustanovil posudkového lekára napriek tomu, že medzi lekárom inštitúcie a lekárom žalobkyne neexistoval nesúhlas v otázke ustanovenia tretieho lekára. Na druhej strane lehota piatich dní uvedená v predmetnom odseku začne plynúť až od okamihu, keď lekár inštitúcie skontaktuje lekára úradníka. Subsidiárne táto lehota nie je ustanovená na zabezpečenie verejného poriadku.

V druhom žalobnom dôvode sa žalobkyňa odvoláva na nesprávne odôvodnenie a nezrovnalosti stanoviska posudkového lekára, keďže závery tohto stanoviska nie sú v súlade s lekárskymi zisteniami uvedenými v tomto stanovisku.

V treťom žalobnom dôvode sa žalobkyňa dovoláva porušenia povinnosti starostlivosti, zásady správneho úradného postupu, zásady transparentnosti a práv na obhajobu.

____________