Language of document :

Tožba, vložena 25. avgusta 2006 - Lopez Teruel proti UUNT

(Zadeva F-99/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Španija) (zastopniki: G. Vandersanden, L. Levi in C. Ronzi, avocats)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

Predlogi tožeče stranke tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Organa pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 20. oktobra 2005 sprejete na podlagi predlogov arbitra iz člena 59(1) poslovnika;

po potrebi razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 17. maja 2006 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke z dne 20. januarja 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, uradnik UUNT, je za opravičitev odsotnosti z dela od 7. aprila do 7. avgusta 2005 predložil zdravniška potrdila. UUNT je oporekal veljavnosti teh potrdil, in je poslal tožečo stranko na zdravniške preglede. Na osnovi zadnjih, je UUNT naložil tožeči stranki, da pride na svoje delovno mesto z dnem 2. avgusta 2005. Arbitražni postopek, ki se je pričel na zahtevo tožeče stranke v skladu s členom 59(1) poslovnika, je potrdil nepravilno odsotnost tožeče stranke.

V podporo svoji tožbi, tožeča stranka navaja tri tožbene razloge, med katerimi je prvi na podlagi kršitve pete in šeste alineje zgoraj omenjene določbe. Glede pete alineje, tožeča stranka zatrjuje nepravilnost izračuna dnevov odsotnosti, ki jih je UUNT po zdravniških pregledih opredelil kot nepravilne. Glede šeste alineje, tožeča stranka meni, prvič, da je OPI nepravilno enostransko odredil arbitra, medtem ko nesoglasja, med zdravnikom institucije in tistim od tožeče stranke glede določitve tretjega zdravnika, ni bilo. Drugič, štetje roka petih dni določen v zadevni alineji, se začne, ko zdravnik institucije stopi v stik z zdravnikom uradnika. Podredno, ta rok ni javni red.

V svojem drugem tožbenem predlogu se tožeča stranka sklicuje na napačno obrazložitev in nepravilnosti v predlogih arbitra, ker se ti predlogi naj ne bi ujemali z zdravniškimi potrdili.

V svojem tretjem tožbenem predlogu se tožeča stranka sklicuje na kršitev dolžne skrbnosti, načela dobre uprave, načela transparentnosti in pravic do obrambe.

____________