Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. - Kurrer przeciwko Komisji

(Sprawa F-139/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji o powołaniu skarżącego na urzędnika w okresie próbnym ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2006 r. w zakresie, w jakim decyzja ta ustala jego grupę zaszeregowania i stopień na A*6/2, a nie uwzględnia dorobku punktowego zgromadzonego podczas służby w charakterze członka personelu tymczasowego "Badania";

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W dniu 16 stycznia 2004 r. skarżący rozpoczął służbę w Komisji w charakterze członka personelu tymczasowego "Badania" w grupie zaszeregowania A7. Ponieważ został laureatem ogłoszonego w dniu 25 lipca 2002 r. konkursu otwartego COM/A/3/02, mającego na celu utworzenie listy rezerwowej odnośnie do zatrudnienia administratorów w grupie zaszeregowania A7/A6, to został powołany na urzędnika w okresie próbnym w grupie zaszeregowania A*6.

Zważywszy na podjęte przez Komisję zobowiązanie co do rozszerzenia skutków ewentualnego wyroku uchylającego w sporach zawisłych dotyczących art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, skarżący ogranicza się do powołania się na naruszenie zasady równego traktowania i niedyskryminacji w porównaniu z byłymi współpracownikami, również członkami personelu tymczasowego "Badania", laureatami konkursów wewnętrznych, którzy przy powołaniu zachowali wcześniejszą grupę zaszeregowania i dorobek punktowy.

Skarżący podnosi ponadto, w razie potrzeby, że art. 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego jest niezgodny z prawem w zakresie, w jakim narusza wyżej wspomnianą zasadę, jak również naruszenie zasady proporcjonalności.

____________