Language of document :

Иск, предявен на 28 декември 2006 година - Bligny / Комисия

(Дело F-142/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Франция) [представител: P.Lebel-Nourissat, адвокат]

Ответник: Комисия на европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на комисия по конкурс EPSO/AD/06/05 от 7 декември 2006 г., както и това от 23 ноември 2006 г., с които се отказва допускане на ищеца до участие в конкурса и следователно проверка на писмената му работа;

да се постанови, че формулярът за кандидатстване, публикуван за кандидатите в конкурса на 15 май 2006 г. на интернет страницата на EPSO, не отговаря на предвидените изисквания;

да се осъди ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 5 000 еуро като обезщетение за претърпените от него вреди;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, след като успешно издържал тестовете за предварителен подбор в рамките на посочения по-горе конкурс, не бил допуснат до следващия етап, тъй като, противно на посоченото в обявлението за конкурса, публикувано в Официален вестник1, не е приложил към своя формуляр за кандидатстване документ, удостоверяващ гражданството му.

В подкрепа на иска си, ищецът твърди, че е налице нарушение на принципа за защита на законните очаквания, на принципа за добро управление и на задължението за полагане на грижа. Той поддържа по-специално, че що се отнася до гражданството, моделът на формуляра за кандидатстване, достъпен на интернет страницата на EPSO, съдържа единствено изискване за представяне на декларация и уведомление до кандидатите, че при поискване следва да приложат удостоверяващ документ.

____________

1 - ОВ C 178 A, 27.7.2005 г., стр. 3.