Language of document :

Žaloba podaná dne 28. prosince 2006 - Bligny v. Komise

(Věc F-142/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francie) (zástupce: P. Lebel-Nourissat, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí výběrové komise pro výběrové řízení EPSO/AD/06/05 ze dne 7. prosince 2006 a rozhodnutí ze dne 23. prosince 2006, která odmítla připustit žalobce do výběrového řízení a tedy opravit jeho písemné zkoušky;

rozhodnout, že přihláška určená uchazečům výběrového řízení, která byla vyhlášena dne 15. května 2006 na internetových stránkách EPSO, je protiprávní;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila částku 5 000 eur jako náhradu škody, která mu vznikla;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Poté, co žalobce uspěl v předběžných testech zmíněného výběrového řízení, nebyl připuštěn do další fáze, jelikož v rozporu s tím, co bylo uvedeno v oznámení o výběrovém řízení vyhlášeném v Úředním věstníku1, nepřiložil ke své přihlášce žádný dokument prokazující jeho občanství.

Na podporu své žaloby se žalobce dovolává porušení zásady ochrany legitimního očekávání, zásady řádné správy a povinnosti péče. Uplatňuje zejména, že pokud jde o občanství, formulář přihlášky, který byl k dispozici ke stažení na internetových stránkách EPSO, se omezoval pouze na požadavek čestného prohlášení a upozornění uchazečů, že na žádost budou muset poskytnout průkazný doklad.

____________

1 - Úř. věst. C 178 A, 27.7.2005, s. 3.