Language of document :

28. detsembril 2006 esitatud hagi - Francesco Bligny versus komisjon

(Kohtuasi F-142/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat P. Lebel-Nourissat)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada konkursi EPSO/AD/06/05 komisjoni 7. detsembri 2006. aasta ja 23. novembri 2006. aasta otsused, millega hagejal ei lubatud konkursil osaleda ja seega keelduti tema kirjaliku eksami hindamisest;

tunnistada õigusvastaseks konkursikandidaatidele mõeldud kandideerimisavaldus, mis avaldati EPSO kodulehel 15. mail 2006;

mõista kostjalt hagejale tekitatud kahu hüvitamiseks välja 5 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejat ei lubatud pärast eespool mainitud konkursi eelvalikutestide sooritamist järgmisele eksamile, kuna vastupidiselt Euroopa Liidu Teatajas avaldatud konkursiteadaandes1 märgitule ei olnud ta oma avaldusele lisanud ühtki kodakondsust tõendavat dokumenti.

Oma hagi põhjenduseks tugineb hageja õiguspärase ootuse põhimõtte, hea halduse põhimõtte ja hoolitsemiskohustuse rikkumisele. Eelkõige väidab ta, et EPSO kodulehel allalaadimiseks seatud avalduse blankett piirdus kodakondsuse kohta üksnes nõudega, et antaks ausõnaline kinnitus ning hoiatas kandidaate, et vastava tõendi nõudmisel peavad nad selle esitama.

____________

1 - ELT C 178 A, 27.7.2005, lk 3.