Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 28. decembrī - Bligny pret Komisiju

(lieta F-142/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Francesco Bligny, Tassin-la-Demi-Lune (Francija) (pārstāvis - P. Lebel-Nourissat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt konkursa EPSO/AD/06/05 atlases komisijas 2006. gada 7. decembra un 2006. gada 23. novembra lēmumus, kuros prasītājam atteikta piedalīšanās konkursā un tādējādi viņa rakstiskā pārbaudījuma pārbaude;

atzīt par nelikumīgu Eiropas Personāla atlases biroja (EPAB) mājas lapā 2006. gada 15. maijā publicēto konkursa kandidātiem paredzēto pieteikšanās veidlapu;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam EUR 5000,00 kā atlīdzību par viņam nodarīto kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas bija veiksmīgi nokārtojis minētā konkursa sākotnējās atlases testus, netika pielaists pie nākamās konkursa kārtas, jo, pretēji Oficiālajā Vēstnesī publicētajā konkursa paziņojumā 1 minētajam, viņš nebija savam pieteikumam pievienojis dokumentu, kas apliecinātu viņa pilsonību.

Savas prasības pamatojumam prasītājs apgalvo, ka ir pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, labas pārvaldības princips un pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses. Viņš apgalvo, ka, runājot par pilsonību, pieteikšanās veidlapas paraugā, kas bija lejuplādējams EPAB mājas lapā, bija pieprasīts tikai godīgi norādīt pilsonību un kandidāti brīdināti, ka viņiem pēc pieprasījuma būs jāsniedz to apliecinošs dokuments.

____________

1 - OV C 178 A, 27.07.2005., 3. lpp.