Language of document :

Beroep ingesteld op 28 december 2006 - Bligny / Commissie

(Zaak F-142/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Francesco Bligny (Tassin-La-Demi-Lune, Frankrijk) (vertegenwoordiger: P. Lebel-Nourissat, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren de besluiten van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/06/05 van 7 december 2006 en 23 november 2006 houdende weigering om verzoeker tot het vergelijkend onderzoek toe te laten en dus zijn schriftelijk examen te corrigeren;

te oordelen dat het inschrijvingsformulier dat op 15 mei 2006 voor de kandidaten van het vergelijkend onderzoek op de EPSO-site is gepubliceerd, onregelmatig is;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een bedrag van 5 000 EUR aan schadevergoeding;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Nadat verzoeker voor de voorselectietests van bovenvermeld vergelijkend onderzoek was geslaagd, is hij niet toegelaten tot de volgende fase, aangezien hij, in strijd met hetgeen in de kennisgeving van vergelijkend onderzoek in het Publicatieblad1 was vermeld, bij zijn inschrijvingsformulier geen bewijs van staatsburgerschap had gevoegd.

Tot staving van zijn beroep voert hij schending van het beginsel van gewettigd vertrouwen en van behoorlijk bestuur alsmede van de zorgplicht aan. Met betrekking tot het staatsburgerschap stelt hij dat het modelinschrijvingsformulier dat vanaf de EPSO-site gedownload moest worden slechts een verklaring op erewoord verlangde en de kandidaten waarschuwde dat zij op verzoek een bewijsstuk moesten overleggen.

____________

1 - PB C 178 A van 27.7.2005, blz. 3.