Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. - Bligny przeciwko Komisji

(Sprawa F-142/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francja) (przedstawiciel: P. Lebel-Nourissat, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/06/05 z dnia 7 grudnia 2006 r. oraz z dnia 23 listopada 2006 r. odmawiającej dopuszczenia skarżącego do konkursu i tym samym sprawdzenia jego egzaminu pisemnego;

uznanie, że formularz zgłoszeń opublikowany dla kandydatów konkursu w dniu 15 maja 2006 r. na stronie internetowej EPSO był nieprawidłowy;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 5000 EUR tytułem odszkodowania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, po pomyślnym przejściu przez testy preselekcyjne wyżej wspomnianego konkursu nie został dopuszczony do dalszej części, ponieważ wbrew temu, co wynikało z ogłoszenia o konkursie opublikowanym w Dzienniku Urzędowym1, nie dołączył do swego zgłoszenia żadnego dokumentu potwierdzającego jego obywatelstwo.

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasady dobrej administracji i obowiązku starannego działania. Podnosi w szczególności, że jeżeli chodzi o obywatelstwo, wzór zgłoszenia do załadowania ze strony internetowej ograniczał się jego zdaniem do złożenia oświadczenia i uprzedzenia kandydatów o tym, że muszą przedłożyć dowód, jeżeli się tego od nich zażąda.

____________

1 - Dz.U. C 178 A z dnia 27.7.2005 r., str. 3.