Language of document :

Žaloba podaná 28. decembra 2006 - Bligny/Komisia

(Vec F-142/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francúzsko) (v zastúpení: P. Lebel-Nourissat, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/06/05 zo 7. decembra 2006 a rozhodnutie z 23. novembra 2006, ktorým sa zamietla účasť žalobcu na výberovom konaní a teda oprava jeho písomnej skúšky,

rozhodnúť o nesprávnosti oficiálnej prihlášky zverejnenej pre uchádzačov výberového konania 15. mája 2006 na stránke EPSO,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 5 000 eur ako náhradu jeho ujmy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca po úspešnom absolvovaní predvýberových testov vyššie uvedeného výberového konania, sa nemohol zúčastniť ďalšej časti v rozsahu, v akom nedoložil do jeho oficiálnej prihlášky žiadny doklad preukazujúci jeho občianstvo, v rozpore s tým, čo bolo uvedené v oznámení o výberovom konaní uverejnenom v Úradnom vestníku1.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery, zásady správneho úradného postupu a povinnosti starostlivosti. Predovšetkým uvádza, že pokiaľ ide o občianstvo, elektronická forma oficiálnej prihlášky na stránke EPSO sa obmedzila na čestné vyhlásenie a upozornila uchádzačov, že na požiadanie sú povinní zaslať potrebný doklad.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 178 A, 27.7.2005, s. 3.