Language of document :

Talan väckt den 28 december 2006 - Bligny mot kommissionen

(Mål F-142/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Frankrike) (ombud: P. Lebel-Nourissat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de beslut som uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/06/051 fattade den 7 december 2006 och den 23 november 2006 att inte ge sökanden tillträde till uttagningsprovet och således att inte rätta hans skriftliga prov,

fastställa att det ansökningsformulär för sökande till uttagningsprovet som den 15 maj 2006 offentliggjordes på EPSO:s webbplats är oriktigt,

förplikta svaranden att betala skadestånd till sökanden med 5 000 euro,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som klarat det förberedande urvalsprovet i ovannämnda uttagningsprov, gavs inte tillträde till följande etapp, eftersom han inte i enlighet med föreskrifterna i det meddelandet om uttagningsprov som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning bifogat ansökan något bevis för sitt medborgarskap.

Till stöd för sin ansökan gör sökanden gällande att principen om skydd för berättigade förväntningar, principen om god förvaltningssed liksom omsorgsplikten har åsidosatts. Med avseende på medborgarskapet gör han bland annat gällande att det i det ansökningsformulär som kan laddas ned från EPSO:s webbplats endast krävs en försäkran på heder och samvete och det anges endast att sökandena på begäran skall inkomma med styrkande handlingar.

____________

1 - EUT C 178 A, s. 3, 27.7.2005