Language of document :

18. detsembril 2006 esitatud hagi - Continolo versus komisjon

(Kohtuasi F-143/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Donato Continolo (Duino, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja R. Albelice)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 3. jaanuari 2006. aasta otsus hagejale pensioniõiguste andmise ja arvutamise kohta osas, milles sellega arvestatakse 11. juunist 1981 kuni 1. märtsini 1983 isiklikul põhjustel võetud puhkuse eest 8 kuu ja 20 päeva asemel 5 kuud ja 6 päeva pensioniõiguslikku staaži;

tühistada komisjoni 5. septembri 2006. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti rahuldamata;

teavitada komisjoni vaidlustatud otsuse tühistamise tagajärgedest, eelkõige mis puudutab omandatud suhtarvu, mis on hetkel 66,66666% ning mis tuleb ümber arvutada, et arvesse oleks võetud ka 1983. aasta jaanuari- ja veebruarikuu;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on endine komisjoni ametnik, jäi pensionile 1. jaanuaril 2006. Oma hagiga vaidlustab ta komisjoni otsuse talle pensioniõiguste andmise ja arvutamise kohta osas, milles otsuses ei ole täies ulatuses arvesse võetud isiklikel põhjustel võetud puhkuse osas omandatud õigusi, mis on üle kantud ühenduse süsteemi.

Hageja tugineb esiteks õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte, hea halduse põhimõtte ja hoolitsuskohustuse rikkumisele ning teiseks asjaolule, et on tehtud ilmselge hindamisviga ja rikutud põhjendamiskohustust.

____________