Language of document :

Žaloba podaná 18. decembra 2006 - Continolo/Komisia

(Vec F-143/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Donato Continolo (Duino, Taliansko) (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o priznaní a vyplácaní dôchodkových nárokov žalobcovi v rozsahu, v akom zohľadňuje obdobie voľna z osobných dôvodov od 11. júna 1981 do 1. marca 1983 ako obdobie zamestnania len v rozsahu 5 mesiacov a 6 dní namiesto 8 mesiacov a 20 dní,

zrušiť rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2005, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu,

oznámiť Komisii účinky, ktoré prináša zrušenie napadnutých rozhodnutí najmä pokiaľ ide o nadobudnutú percentuálnu sadzbu, v súčasnosti stanovenú vo výške 66,66666 %, ktorá musí byť prepočítaná vzhľadom na započítanie mesiacov január a február 1983,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý úradník Komisie, je od 1. januára 2006 na dôchodku. Svojou žalobou napáda rozhodnutie Komisie týkajúce sa priznania a vyplácania jeho dôchodkových nárokov v rozsahu, v akom z tohto rozhodnutia vyplýva, že nároky, ktoré nadobudol počas voľna z osobných dôvodov, mu neboli v plnej výške započítané.

Žalobca uvádza jednak porušenie ochrany legitímnej dôvery, zásady riadneho úradného postupu a povinnosti starostlivosti a jednak existenciu zjavného nesprávneho posúdenia, ako aj porušenie povinnosti odôvodnenia.

____________