Language of document :

Talan väckt den 18 december 2006 - Continolo mot kommissionen

(Mål F-143/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Donato Continolo (Duino, Italien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz och R. Albelice)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 3 januari 2006 om beviljande och betalning av sökandens pensionsrättigheter, i den del han för perioden den 11 juni 1981 - 1 mars 1983, under vilken han var tjänstledig av personliga skäl, endast har tillgodoräknats ett tjänsteår, fem månader och sex dagar i stället för ett tjänsteår, åtta månader och tjugo dagar,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 5 september 2006 att avslå sökandens klagomål,

ange för kommissionen vilka verkningar en ogiltigförklaring av de angripna besluten har, bland annat med avseende på den förvärvade andelen, för närvarande fastställd till 66,66666 procent, som måste omräknas i syfte att tillgodoräkna månaderna januari och februari 1983, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är före detta tjänsteman vid kommissionen, är pensionerad sedan den 1 januari 2006. Sökanden angriper kommissionens beslut om beviljande och betalning av sökandens pensionsrättigheter, i den del inte samtliga rättigheter som förvärvats under den tid sökanden var tjänstledig av personliga skäl och som överförts till gemenskapssystemet har tillgodoräknats.

Sökanden åberopar dels åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar, principen om god förvaltningssed och omsorgsplikten, dels att administrationen gjort en uppenbart oriktig bedömning och åsidosatt motiveringsskyldigheten.

____________