Language of document :

Иск, предявен на 22 декември 2006 г. - Bleyaert / Съвет

(Дело F-144/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Eric Bleyaert (Maldegem, Белгия) [представители: S. Orlandi, A.Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) да не се включва името на ищеца в списъка с длъжностните лица, избрани да следват курс на обучение в рамките на процедурата по удостоверяване за финансовата година 2005;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът - длъжностно лице в Съвета със степен AST 8, представил кандидатурата си за процедура по удостоверяване за финансовата година 2005. Името му, фигуриращо в предварителния списък с длъжностните лица, избрани да следват курса на обучение в рамките на удостоверяването за финансовата година 2005, не било включено в публикувания на 22 май 2006 г. окончателен списък, който ОН съставил като взел предвид становището на съвместния комитет за процедурата по удостоверяване. Този комитет изслушал ищеца на 17 май 2006 г.

В подкрепа на иска си ищецът твърди, най-напред, че е налице неизпълнение на задължението за мотивиране, особено като се има предвид, че ОН не е отговорил на жалбата му. В допълнение той изтъква нарушението на член 45а от Правилника и на член 5 от общите изпълнителни разпоредби (ОИР) към посочения член от Правилника. По-специално, съвместният комитет, който може да изслушва само оспорващите предварителния списък длъжностни лица, не е имал право да призовава ищеца. Във всеки случай последният счита, че е бил нарушен и принципът за равно третиране, тъй като съвместният комитет не е изслушал всички длъжностни лица, чиито имена са били включени в предварителния списък.

____________