Language of document :

Beroep ingesteld op 22 december 2006 - Bleyaert / Raad

(Zaak F-144/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Eric Bleyaert (Maldegem, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) om verzoekers naam niet te plaatsen op de lijst van ambtenaren die zijn geselecteerd om in het kader van de certificeringprocedure voor het jaar 2005 het opleidingsprogramma te volgen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van de Raad van de rang AST 8, heeft verzocht om in aanmerking te komen voor de certificeringprocedure voor het jaar 2005. Zijn naam, die was geplaatst op de ontwerplijst van ambtenaren die waren geselecteerd om in het kader van het certificeringjaar 2005 het opleidingsprogramma te volgen, is niet op de op 22 mei 2006 bekendgemaakte definitieve lijst geplaatst, die het TABG heeft vastgesteld met inachtneming van het advies van het paritair comité voor de certificeringprocedure. Dit comité had verzoeker op 17 mei 2006 gehoord.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker allereerst dat de motiveringsplicht is geschonden, temeer daar het TABG niet op zijn klacht heeft geantwoord. Voorts beroept hij zich op schending van artikel 45 bis van het Statuut en artikel 5 van de algemene bepalingen ter uitvoering van dit artikel van het Statuut. Meer bepaald zou het paritair comité, dat alleen de ambtenaren kon horen die de ontwerplijst betwistten, niet het recht hebben gehad verzoeker op te roepen. In elk geval is verzoeker van mening dat ook het beginsel van gelijke behandeling is geschonden, aangezien het paritair comité niet alle ambtenaren heeft gehoord wier naam op de ontwerplijst voorkwam.

____________