Language of document :

Talan väckt den 22 december 2006 - Bleyaert mot rådet

(Mål F-144/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eric Bleyaert (Maldegem, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppta sökanden på förteckningen över tjänstemän som valts ut till att följa ett utbildningsprogram inom ramen för certifieringsförfarandet år 2005,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid rådet i lönegrad AST 8, ansökte om att få delta i certifieringsförfarandet år 2005. Sökandens namn fanns med på ett utkast till förteckning över tjänstemän som utvalts att delta i ett utbildningsprogram inom ramen för certifieringsförfarandet år 2005, men inte på den slutgiltiga förteckningen som publicerades den 22 maj 2006, som tillsättningsmyndigheten fastställde med beaktande av den partssammansatta kommitténs yttrande. Sökanden hade hörts av denna kommitté den 17 maj 2006.

Sökanden hävdar att motiveringsskyldigheten har åsidosatts, särskilt som tillsättningsmyndigheten inte besvarat hans klagomål. Sökanden gör dessutom gällande att artikel 45a i tjänsteföreskrifterna och artikel 5 i de allmänna genomförandebestämmelserna avseende nämnda artikel i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts. Den partssammansatta kommittén som endast har till uppgift att höra tjänstemän som vänder sig mot utkastet till förteckning hade särskilt inte rätt att kalla sökanden. Sökanden anser i vilket fall som helst att även likabehandlingsprincipen har åsidosatts, eftersom den partssammansatta kommittén inte hade hört alla tjänstemän som var upptagna på utkastet till förteckning

____________