Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil n°5 de Madrid (Španielsko) 26. júna 2006 - Productores de Música de España/Telefónica de España, SAU

(Vec C-275/06)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil n°5 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Productores de Música de España (Promusicae)

Žalovaný: Telefónica de España, SAU

Prejudiciálna otázka

Môžu členské štáty podľa práva Spoločenstva - najmä článku 15 ods. 2 a článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES1 z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode, článku 8 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES2 z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES3 z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a článku 17 ods. 2 a článku 47 Charty základných práv Únie - obmedziť povinnosť prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, poskytovateľov prístupu k telekomunikačnej sieti a poskytovateľov služby uchovávania dát, uchovávať a poskytnúť informácie o pripojení a prenose, ktoré vznikli pri poskytovaní služby informačnej spoločnosti vzťahujúce sa na elektronickú komunikáciu na vyšetrovania trestnej činnosti alebo potrebu ochrany bezpečnosti verejnosti a národnej obrany, iba na prípady vyšetrovania trestnej činnosti alebo potrebu ochrany zdravia verejnosti a národnej obrany, vylúčiac teda občianskoprávne konania?

____________

1 - Ú. v. ES L 178, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399.

2 - Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.

3 - Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32.