Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 14. prosince 2006 - André v. Komise

(Věc F-10/06)1

("Úředníci - Pomocný zaměstnanec - Smluvní konferenční tlumočník - Podmínky vyplacení paušální náhrady cestovních výdajů")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Daniel André (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Jourdan, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2005, kterým odmítla žalobci vyplatit za služby poskytnuté ve dnech 12. a 13. ledna 2005 pro Soudní dvůr a na jeho žádost paušální náhradu stanovenou článkem 7 Dohody o pracovních podmínkách a platových poměrech smluvních konferenčních tlumočníků přijatých orgány Evropské unie, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 8. března 2005, kterým D. Andrému odmítla vyplatit paušální náhradu cestovních výdajů za služby poskytnuté ve dnech 12. a 13. ledna 2005 pro Soudní dvůr Evropských společenství v Lucemburku, se zrušuje.

Komisi Evropských společenství se ukládá, aby žalobci zaplatila částku této náhrady, navýšenou o úroky z prodlení dle sazby určené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování a používané během dotyčného období, navýšené o dva body, a to od 14. února 2005.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 96, 22.4.2006.