Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. - Klopfer przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/05)1

(Urzędnicy ( Konkurs otwarty ( Niedopuszczenie do egzaminów konkursowych ( Wymagane doświadczenie zawodowe ( Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Matthias Klopfer (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci W. Daniels i E. Pätzel)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: H. Kraemer i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji organu powołującego o niedopuszczeniu skarżącego do egzaminów pisemnych konkursu EPSO/B/11/03 z uwagi na niewystarczające doświadczenie zawodowe, gdyż praca w niepełnym wymiarze czasu pracy została uwzględniona jedynie w odpowiednim stosunku procentowym.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako bezzasadna.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.3.2006 r.