Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. decembra 2006 - Klopfer/Komisia

(vec F-118/05)1

(Úradníci - Verejné výberové konanie - Nepripustenie ku skúškam - Požadovaná odborná prax - Výkon služobných povinností na čiastočný úväzok)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Matthias Klopfer (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: W. Daniels a E. Pätzel, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Kraemer a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu nepripustiť žalobcu k písomným skúškam výberového konania EPSO/B/11/03 z dôvodu nedostatočnej odbornej praxe, pričom výkon jeho služobných povinností na čiastočný úväzok bol zohľadnený až po zvážení

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.