Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2006. gada 13. decembra spriedums - de Brito Sequeira Carvalho pret Komisiju

(lieta F-17/05) 1

Ierēdņi - Slimības atvaļinājums - Slimības atvaļinājuma piešķiršana pēc savas inciatīvas

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José António de Brito Sequeira Carvalho, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - K. H. Hagenaar, vēlāk O. Martins un M. Boury, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall, vēlāk D. Martin, kuriem palīdz C. Falmagne, advokāti)

Priekšmets

Pirmkārt, atzīt par spēkā neesošu Komisijas lēmumu piešķirt prasītājam slimības atvaļinājumu pēc savas inciatīvas un rīkojumu Komisijai izbeigt varbūtējās prettiesiskās darbības, sakarā ar kurām prasītājs uzskata sevi par cietušo, kā arī, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2004. gada 13. jūlija lēmumu, ar ko de Brito Sequeira Carvalho tiek aizliegts piekļūt Komisijas ēkām;

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2004. gada 22. septembra lēmumu, ar ko de Brito Sequeira Carvalho slimības atvaļinājums tiek pagarināts par sešiem mēnešiem, un turpmākos lēmumus par šī atvaļinājuma pagarinājumu;

pārējos prasījumus noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina divas trešdaļas no prasītāja tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 155, 25.06.2005. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-145/05 un ar 15.12.2005. rīkojumu nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).