Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2006 r. - de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/05)1

(Urzędnicy - Nieobecność w pracy wskutek choroby - Przymusowe urlopowanie z powodu niezdolności do pracy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: K. H. Hagenaar, następnie O. Martins i M. Boury, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall, następnie D. Martin, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata C. Falmagne'a)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieistnienia decyzji Komisji dotyczącej przymusowego urlopowania skarżącego z powodu niezdolności do pracy oraz nakaz zaprzestania rzekomych bezprawnych praktyk, za których ofiarę uważa się skarżący, jak również po drugie wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 13 lipca 2004 r. zabraniająca J. A. de Brito Sequeirze Carvalhemu wstępu na teren budynków Komisji zostaje uchylona.

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 22 września 2004 r. przedłużająca przymusowe urlopowanie J. A. de Brita Sequeira Carvalha o sześć miesięcy oraz kolejne decyzje o przedłużeniu tego urlopu zostają uchylone.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty oraz dwie trzecie kosztów poniesionych przez skarżącego.

____________

1 - Dz.U. C 155 z 25.6.2005 r. (sprawa zarejestrowana początkowo pod nr T-145/05 w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, a następnie przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)