Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. decembra 2006 - de Brito Sequeira Carvalho/Komisia

(vec F-17/05)1

(Úradníci - Pracovné voľno zo zdravotných dôvodov - Udelenie pracovného voľna zo zdravotných dôvodov ex offo)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José António de Brito Sequeira Carvalho (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: K. H. Hagenaar, neskôr O. Martins a M. Boury, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, neskôr D. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci C. Falmagne, advokát)

Predmet veci

Jednak vyhlásenie neexistencie rozhodnutia Komisie, ktoré sa týka udelenia ex offo pracovného voľna zo zdravotných dôvodov žalobcovi a príkaz smerujúci k zastaveniu údajných zásahov do jeho slobody, za ktorých obeť sa považuje, a jednak návrh na náhradu škody spolu s úrokmi

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 13. júla 2004, ktorým sa zakazuje pánovi de Brito Sequeira Carvalho prístup do budov Komisie, sa zrušuje.

2.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 22. septembra 2004, ktorým sa o šesť mesiacov predlžuje pánovi de Brito Sequeira Carvalho pracovné voľno zo zdravotných dôvodov udelené ex offo a následné rozhodnutia o predĺžení tohoto voľna sa zrušujú.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a nahradí dve tretiny trov konania žalobcu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 155, 25.6.2005 (vec najskôr zapísaná pod číslom T-145/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).