Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2006 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/06)1

(Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie zdrowotne - Choroba zawodowa - Akt niekorzystny - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: G. Bouneou i F. Frabetti, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, uchylenie decyzji Komisji oddalającej wniosek skarżącego o uznanie jego choroby za chorobę zawodową oraz po drugie, żądanie odszkodowania.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako w oczywisty sposób niedopuszczalna.

Każda strona ponosi koszty własne.

**Error! Bookmark not defined.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia Error! Reference source not found. - Error! Reference source not found. przeciwko Error! Reference source not found.

(Sprawa F-Error! Reference source not found.)2

(copier mots-clés)

Język postępowania: Error! Reference source not found.

Strony

Strona skarżąca: Error! Reference source not found. (Error! Reference source not found.) (przedstawiciel(-e): Error! Reference source not found.)

Strona pozwana: Error! Reference source not found. (przedstawiciel(-e): Error! Reference source not found.)

Przedmiot sprawy

@@

Sentencja postanowienia

@@

@@

____________

1 - Dz.U. C 131 z 3.6.2006, str. 53.

2 - Dz.U. C @@ z @@