Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2006. gada 13. decembra rīkojums - Aimi u.c. pret Komisiju

(lieta F-47/06) 1

Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Karjeras attīstība - Civildienesta noteikumi redakcijā, kas piemērojama 2004. gada 1. maijā - Pāreja uz jaunu karjeras sistēmu - Vispārpiemērojams akts - Vienlīdzīga attieksme - Juridiski pamatota interese

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Nicola Aimi, Evere (Beļģija) u.c. (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un K. Herrmann)

Priekšmets

Individuāli piemērojamo lēmumu, ar ko noraidīti prasītāju lūgumi iecēlējinstitūcijai veikt pārejas pasākumus, lai 2005. un turpmākajos gados, veicot paaugstināšanu amatā, nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un viņu iegūtās tiesības, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 154, 01.07.2006.