Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2006 - Aimi a i./Komisia

(vec F-47/06)1

(Úradníci - Povýšenie - Priebeh kariéry - Služobný poriadok v znení účinnom k 1. máju 2004 - Prechod na nový systém kariéry - Všeobecne záväzný akt - Rovnosť zaobchádzania - Záujem konať)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Nicola Aimi (Evere, Belgicko) a iní (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie individuálnych rozhodnutí, ktorými sa zamietli návrhy žalobcov na prijatie prechodných opatrení menovacím orgánom smerujúcich k zabezpečeniu, v rámci povyšovania v roku 2005 a neskôr, rovnosti zaobchádzania a ich získaných práv

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa odmieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006.