Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 13 december 2006 - Aimi m.fl. mot kommissionen

(Mål F-47/06)(1)

(Tjänstemän - Befordring - Karriärsutveckling - Tjänsteföreskrifterna i den version som är tillämplig sedan den 1 maj 2004 - Övergång till en ny karriärstruktur - Allmänt tillämplig rättsakt - Likabehandling - Berättigat intresse av att få saken prövad)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicola Aimi (Evere, Belgien) med flera (ombud: advokaterna A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och K. Herrmann)

Saken

Upphävande av individuella beslut att avvisa sökandenas begäran att tillsättningsmyndigheten skall anta övergångsbestämmelser som avser att garantera, inom ramen för befordringsomgång 2005 och därpå följande befordringsomgångar, likabehandling och deras etablerade rättigheter.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 154, 1.7.2006.