Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. - Caldarone przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-74/05)1

(Służba publiczna - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Ocena za 2003 r. - Obowiązek uzasadnienia sprawozdania - Uchylenie sprawozdania - Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maurizio Caldarone (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za 2003 r.

Sentencja wyroku

Decyzja o przyjęciu sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej M. Caldarone za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 21 sierpnia 2003 r. zostaje uchylona.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 229 z 17.09.2005 (sprawa pierwotnie wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji pod numerem T-293/05 i przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r.)