Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Tredje Afdeling) den 19. december 2006 - Suhadolnik mod Domstolen

(Sag F-78/06) 1

(Tjenestemænd - ansættelse - udnævnelse - prøvetid - tjenestemand på prøve - fastansættelse - indplacering i lønklasse og på løntrin - overgangsforanstaltninger i vedtægtens bilag XIII - formaliteten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Simona Suhadolnik (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Rodrigues, A. Jaume og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Domstol (ved M. Schauss, som befuldmægtiget)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Argio og I. Sulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af Domstolens afgørelse af 22. juli 2005 om fastansættelse af sagsøgeren og om fastsættelse af hendes lønklasse i henhold til artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII og af hendes løntrin i henhold til den nye affattelse af vedtægtens artikel 32, dels en påstand om omklassificering samt en påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 17.