Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 19. detsembri 2006. aasta määrus - Suhadolnik versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-78/06)1

(Ametnikud - Töölevõtmine - Ametisse nimetamine - Katseaeg - Katseajal olev teenistuja - Alaliselt ametisse nimetamine - Palgaastmele ja -järku määramine - Personalieeskirjade XIII lisa üleminekumeetmed - Hagi vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Simona Suhadolnik (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus (esindaja: M. Schauss)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio ja I. Sulce)

Kohtuasja ese

Ühelt poolt nõue tühistada Euroopa Kohtu 22. juuli 2005. aasta otsus, millega hageja nimetati alaliselt ametisse ning määrati palgaastmele personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõike 3 alusel ja palgajärku personalieeskirjade artikli 32 uue redaktsiooni alusel ning teiselt poolt nõue määrata ta uuele palgaastmele ning kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 237, 30.9.2006, lk 17.