Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 december 2006 - Suhadolnik / Hof van Justitie

(Zaak F-78/06)1

(Ambtenaren - Aanwerving - Aanstelling - Proeftijd - Ambtenaar op proef - Aanstelling in vaste dienst - Indeling in rang en salaristrap - Overgangsmaatregelen van bijlage XIII bij Statuut - Ontvankelijkheid van beroep)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Simona Suhadolnik (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Jaume en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: M. Schauss, gemachtigde)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio en I. Sulce, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het Hof van Justitie van 22 juli 2005 waarbij verzoekster is aangesteld en haar rang krachtens artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut is vastgesteld en haar salaristrap krachtens de nieuwe versie van artikel 32 van het Statuut en, anderzijds, vordering tot herindeling en tot schadevergoeding.

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 237 van 30.9.2006, blz. 17.