Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 grudnia 2006 r. - Suhadolnik przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-78/06)1

(Urzędnicy - Zatrudnienie - Powołanie - Okres próbny - Urzędnik w okresie próbnym - Powołanie na czas nieokreślony - Zaszeregowanie do grupy i stopnia - Przepisy przejściowe załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Dopuszczalność skargi)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Simona Suhadolnik (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Jaume i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (przedstawiciele M. Schauss, pełnomocnik)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Arpio i I. Sulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze uchylenie decyzji Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2005 r. o powołaniu skarżącej na czas nieokreślony i zaszeregowującej ją w oparciu o art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego oraz klasyfikującej ją na stopień w oparciu o nową wersję art. 32 regulaminu pracowniczego, a po drugie wniosek o ponowne zaklasyfikowanie oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron poniesie koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 237 z 30.9.2006, str.17.