Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 19 december 2006 -Suhadolnik mot domstolen

(Mål F-78/06)(1)

(Tjänstemän - Rekrytering - Tillsättning - Provanställning - Provanställd - Fast anställning - Placering i lönegrad och löneklass - Övergångsbestämmelser i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Upptagande till sakprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Simona Suhadolnik (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Jaume och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol (ombud: M. Schauss)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio och I. Sulce)

Saken

Dels ogiltigförklaring av domstolens beslut av den 22 juli 2005, genom vilket sökanden fick fast anställning och genom vilket hennes lönegrad fastställdes med tillämpning av artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och hennes löneklass med tillämpning av artikel 32 i tjänsteföreskrifterna i dess nya lydelse, dels en begäran om omprövning av placering i lönegrad och yrkande om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 237, 30.9.2006, s. 17.