Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r.- Kubanski przeciwko Komisji

(Sprawa F-88/05)1

(Członek personelu tymczasowego - Artykuł 5 ust. 3 lit. a) regulaminu pracowniczego - Artykuł 82 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników - Uchylenie decyzji o zatrudnieniu skarżącej w charakterze członka personelu tymczasowego zaszeregowanego w grupie B*4 - Poziom kwalifikacji wymagany dla zatrudnienia w grupie B*4 - Nowa umowa w charakterze pracownika kontraktowego)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Gabrielle Kubanski (Leggiuno, Włochy) (przedstawiciele: M. Condinanzi i D. Bono, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji dotyczącej cofnięcia decyzji o zatrudnieniu strony skarżącej w charakterze członka personelu tymczasowego zaszeregowanego w grupie B*4

Sentencja wyroku

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy w charakterze członka personelu tymczasowego podpisanej w dniu 4 października 2004 r. przez p. Kubanski zostaje uchylona.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 281 z 12.11.2005 r., str. 20 (sprawa początkowo wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-353/05 oraz przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r.).