Language of document : ECLI:EU:C:2005:596

Kohtuasi C-328/04

Kriminaalasi

Attila Vajnai

süüdistuses

(Fővárosi Bíróság’i eelotsusetaotlus)

Eelotsusetaotlus – Mittediskrimineerimise põhimõtte tõlgendamine – Siseriiklik õigusnorm, mis kriminaalkaristuse ähvardusel keelab avalikult kasutada punaviisnurga sümbolit – Euroopa Kohtu pädevuse puudumine

Määruse kokkuvõte

Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtu pädevus – Piirid – Küsimus, mis on esitatud vaidluse raames, mis puudutab väljapoole ühenduse õiguse kohaldamisala jäävat siseriiklikku õigust – Välistamine

(EÜ artikkel 234)

Kui siseriiklik säte jääb ühenduse õiguse kohaldamisalasse, on Euroopa Kohus eelotsuse küsimusele vastates kohustatud andma siseriiklikule kohtule kõik tõlgendamiseks vajalikud juhised, et siseriiklik kohus saaks hinnata, kas see säte on kooskõlas põhiõigustega, millest kinnipidamise kindlustab Euroopa Kohus. Seevastu selliste sätete suhtes, mis on väljaspool ühenduse õiguse kohaldamisala, ja kui vaidluse ese ei ole üheski aspektis seotud ühegi olukorraga, mis on ette nähtud asutamislepingute sätetega, puudub Euroopa Kohtul selline pädevus.

(vt punktid 12 ja 13)