Language of document : ECLI:EU:C:2005:596

Mål C-328/04

Brottmål

mot

Attila Vajnai

(begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Bíróság)

”Begäran om förhandsavgörande – Tolkning av icke‑diskrimineringsprincipen – Nationell bestämmelse enligt vilken det vid äventyr av påföljd är förbjudet att offentligt använda en symbol som föreställer en röd femuddig stjärna – Domstolen saknar behörighet”

Sammanfattning av beslutet

Begäran om förhandsavgörande — Domstolens behörighet — Gränser — Fråga som ställts inom ramen för en tvist avseende tillämpningen av en nationell bestämmelse som inte omfattas av gemenskapsrättens tillämpningsområde — Omfattas inte

(Artikel 234 EG)

Domstolen skall, när nationella bestämmelser omfattas av gemenskapsrättens tillämpningsområde och när förhandsavgörande har begärts, tillhandahålla samtliga uppgifter om tolkningen som är nödvändiga för att den nationella domstolen skall kunna avgöra huruvida dessa bestämmelser är förenliga med de grundläggande rättigheter som gemenskapsdomstolarna skall säkerställa iakttagandet av. Domstolen är däremot inte behörig avseende bestämmelser som inte omfattas av gemenskapsrätten och då saken i målet inte har någon anknytning till någon av de situationer som avses i fördragens bestämmelser.

(se punkterna 12 och 13)