Language of document :

Sag anlagt den 31. august 2006 - Simon mod Domstol og Kommissionen

(Sag F-100/06)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Balázs Simon (Bruxelles, Belgien) (ved avocat György Magyar)

Sagsøgte: De Europæiske Fællesskabers Domstol og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af: i) Domstolens ansættelsesmyndigheds afgørelse af 23. februar 2006; ii) Kommissionens ansættelsesmyndigheds afgørelse af 3. marts 2006; iii) Kommissionens ansættelsesmyndigheds afgørelse af 30. maj 2006; iv) Domstolens ansættelsesmyndigheds afgørelse af 27. juni 2006, for så vidt som disse afgørelser fratager sagsøgeren de rettigheder, han har som følge af sin udnævnelse af 16. juli 2004 som prøveansat tjenestemand, og følgelig fratager han hans anciennitet og lønklasse, samt fratager ham de rettigheder, han har som følge af hans fastansættelse den 16. april 2005, dvs. fratager ham hans endelige udnævnelse.

Domstolen og Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har, efter at have anlagt sag F-58/06 1, med nærværende søgsmål anfægtet dels Domstolens afgørelser om at imødekomme den ansøgning om afskedigelse, han fremsatte i sin skrivelse af 28. oktober 2005, dels Kommissionens afgørelser om at fastsætte hans indplacering til lønklasse A*5.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført to anbringender om, for det første, tilsidesættelse af princippet om forbud mod at give afkald på de rettigheder, der er garanteret i vedtægten, og, for det andet, magtfordrejning og tilsidesættelse af velerhvervede rettigheder.

Sagsøgeren har i forbindelse med det første anbringende navnlig anført, at han med skrivelsen af 28. oktober 2005 ikke havde til hensigt at forlade tjenestemandsgruppen, men udelukkende at skifte tjenestested og arbejdsopgaver. Han har således ikke mistet sine velerhvervede rettigheder.

Sagsøgeren har i forbindelse med det andet anbringende navnlig anført, at selv om det antages, at han med sin skrivelse havde givet afkald på sin stilling som tjenestemand, ville dette afkald være ulovligt med den begrundelse, at sagsøgerne havde krævet dette som en de facto betingelse for, at han kunne blive overflyttet fra en institution til en anden. Sagsøgeren har desuden anført, at han, for så vidt som han blev udnævnt til tjenestemand i lønklasse A*7 af Domstolen, opfylder de betingelser, der kræves for at blive indplaceret i denne lønklasse, hvorfor Kommissionens indplacering af ham i lønklasse A*5 udgør magtfordrejning, som fratager ham hans velerhvervede rettigheder.

____________

1 - EUT C 190 af 12.8.2006, s. 35.