Language of document :

Kanne 31.8.2006 - Simon v. yhteisöjen tuomioistuin ja komissio

(Asia F-100/06)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Balázs Simon (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja György Magyar)

Vastaajat: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

i) yhteisöjen tuomioistuimen nimittävän viranomaisen 23.2.2006 tekemä päätös, ii) komission nimittävän viranomaisen 3.3.2006 tekemä päätös, iii) komission nimittävän viranomaisen 30.5.2006 tekemä päätös ja iv) yhteisöjen tuomioistuimen nimittävän viranomaisen 27.6.2006 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin kantajalta evätään näillä päätöksillä oikeudet, jotka hänelle kuuluvat sen perusteella, että hänet nimitettiin 16.7.2004 koeajalla olevaksi virkamieheksi, ja näin ollen hänen virkaikänsä ja palkkaluokkansa perusteella, ja siltä osin kuin kantajalta evätään myös ne oikeudet, jotka hänelle kuuluvat sen perusteella, että hänet vakinaistettiin, toisin sanoen nimitettiin lopullisesti virkaan 16.4.2005

vastaajat on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nostettuaan ensin kanteen asiassa F-58/061, kantaja riitauttaa nyt yhtäältä yhteisöjen tuomioistuimen tekemät päätökset, joilla se hyväksyi kantajan 28.10.2005 päivätyssä kirjeessään esittämän irtisanomispyynnön, ja toisaalta komission tekemät päätökset, joilla kantajan palkkaluokaksi vahvistettiin A*5.

Kanteensa tueksi kantaja esittää kaksi kanneperustetta, jotka liittyvät ensinnäkin sen periaatteen loukkaamiseen, jolla kielletään henkilöstösääntöjen mukaisista oikeuksista luopuminen, ja saavutettujen oikeuksien loukkaamiseen, ja toiseksi harkintavallan väärinkäyttöön ja saavutettujen oikeuksien loukkaamiseen.

Ensimmäisen kanneperusteensa yhteydessä kantaja väittää muun muassa, että 28.10.2005 päivätyssä kirjeessä hänen tarkoituksensa ei ollut lopettaa yhteisöjen virkamiehenä toimiminen vaan pelkästään vaihtaa työpaikkaa ja tehtäviä. Näin ollen kantaja katsoo, että hän ei menettänyt saavuttamiaan oikeuksia.

Toisen kanneperusteensa yhteydessä kantaja väittää muun muassa, että vaikka katsottaisiin, että hän luopui kirjeessään virkamiehen asemastaan, tämä luopuminen on lainvastainen sillä perusteella, että vastaajat ovat käytännössä asettaneet sen edellytykseksi sille, että kantaja voidaan siirtää yhdestä toimielimestä toiseen. Lisäksi kantaja väittää, että siltä osin kuin yhteisöjen tuomioistuin nimitti hänet virkamieheksi palkkaluokkaan A*7, hän täyttää edellytykset tulla nimitetyksi tähän palkkaluokkaan siten, että se, että komissio nimitti hänet palkkaluokkaan A*5, muodostaa harkintavallan väärinkäytön, jolla häneltä evätään hänen saavutetut oikeutensa.

____________

1 - EUVL C 190, 12.8.2006, s. 35.