Language of document :

2006 m. rugpjūčio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Simon prieš Teisingumo Teismą ir Komisiją

(Byla F-100/06)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovas: Balázs Simon (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato György Magyar

Atsakovai: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti: i) 2006 m. vasario 23 d. Teisingumo Teismo paskyrimų tarnybos sprendimą, ii) 2006 m. kovo 3 d. Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą, iii) 2006 m. gegužės 30 d. Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą, iv) 2006 m. gegužės 27 d. Teisingumo Teismo paskyrimų tarnybos sprendimą tiek, kiek šie sprendimai panaikina ieškovo teises, kurios jam priklauso remiantis 2004 m. liepos 16 d. jo paskyrimu į pareigūno stažuotojo pareigas, taigi ir pagal jo tarnybos stažą bei lygį, lygiai kaip ir remiantis 2005 m. balandžio 16 d. priėmimu į nuolatines pareigas, tai yra galutiniu paskyrimu.

Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pareiškęs ieškinį byloje F-58/061, ieškovas šioje byloje ginčija, pirma, Teisingumo Teismo sprendimus sutikti atleisti iš pareigų pagal 2005 m. spalio 28 d. jo pateiktą pareiškimą, antra, Komisijos sprendimus, priskiriančius jį A*5 lygiui.

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas nurodo du pagrindus, susijusius su, pirma, principo, kuris draudžia atsisakyti Pareigūnų nuostatais garantuotų teisių ir kėsintis į įgytas teises, pažeidimu, antra, piktnaudžiavimu įgaliojimais bei kėsinimosi į įgytas teises.

Pirmuoju pagrindu ieškovas būtent tvirtina, kad pateikdamas 2005 m. spalio 28 d. savo pareiškimą jis neketino palikti pareigūno posto, bet tik pakeisti savo darbo vietą ir pareigas. Todėl jis neturėjo prarasti savo įgytų teisių.

Antruoju pagrindu ieškovas teigia, kad net jei manytume, jog savo pareiškimu jis atsisakė pareigūno statuso, šis atsisakymas nelegalus dėl to, kad atsakovai sudarė de facto sąlygas jo perkėlimui iš vienos institucijos į kitą. Be to, ieškovas nurodo, kad tai, jog Teisingumo Teismas jį paskyrė pareigūnu į A*7 lygį reiškia, kad jis atitinka sąlygas, kurios reikalaujamos priskiriant į šį lygį, todėl Komisijos priskyrimas į A*5 lygį laikytinas piktnaudžiavimu įgaliojimais, kuriuo panaikinamos jo įgytos teisės.

____________

1 - OL C 190, 2006 8 12, p. 35.